Gril POHOTOVOST 7 dní v týdnu - tel.: 608 727 420

10 let ZÁRUKA na grily

Pravidla soutěží - až dole

Tento internetový obchod provozuje:
KAMADO ceramic s.r.o.
Starozuberská 1458, 75654 Zubří
Česká republika

IČ: 08444978
DIČ: CZ08444978
(dále jen „prodávající“).

1. Obchodní a dodací podmínky

Přijetí objednávky:

 • prostřednictvím www.kamado-grily.cz
 • na e-mailové adrese společnosti: objednavky@kamado-grily.cz

Veškeré objednávky přijaté prodávajícím způsobem shora uvedeným jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Přijetí e-mailové objednávky podmiňuje prodávající uvedením potřebných údajů pro fakturaci, kterými se rozumí:

 • dodací a fakturační adresa,
 • kontaktní údaje objednatele (jméno + příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, bydliště či sídlo),
 • přesný popis objednaného zboží (katalogový kód, popis, množství, cena aj.),
 • uvedení jména objednatele, jedná-li se o objednávku učiněnou jménem právnické osoby.

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím e-mailu úplné (viz shora), nemůže „prodávající“ dané objednávce vyhovět.
Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.kamado-grily.cz okamžikem učinění objednávky.

2. Dodací lhůta a osobní odběr zboží:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Objednávky nevyzvednuté do 14 dní od objednání jsou automaticky stornovány.

3. Zrušení objednávky ze strany „prodávajícího“:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

 • zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno
 • dojde k výrazné změně vstupní ceny zboží, která má vliv na prodejní cenu nabízeného zboží
 • v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat „prodávajícího“, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky

4. Částečné vyřízení objednávky:

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané „prodávajícímu“ od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a „prodávajícím“ odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn „prodávajícím“ při obdržení objednávky.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) - storno objednávky ze strany kupujícího

Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem „prodávajícímu“. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.
 • K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácené částka bude snížena o dopravné, poštovné,apod., které hradí objednatel (zákazník).

„Prodávající“ upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato!

6. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje dopravce PPL. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Dopravné po celé České republice je účtováno 99 Kč za jednotlivou objednávku dopravcem PPL.

Při odběru zboží nad 4000 Kč vč. DPH je dopravné poskytováno zdarma.

7. Ceny:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

8. Způsob platby:

„Prodávající“ akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • Platba předem na účet „prodávajícího“ na základě faktury, která bude zaslána prostřednictvím internetu na objednatelem (zákazníkem) uvedenou e-mailovou adresu
 • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy

9. Záruka:

Na tělo grilu bez vnitřních vložek poskytuje „prodávající“ záruku 10 let. Na na ostatní příslušenství poskytuje „prodávající“ zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

10. Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a správy osobních údajů zákazníků jsou specifikovány na stránce Ochrana osobních údajů.

 

 

Obecná pravidla soutěží KAMADO ceramic, s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Tato obecná pravidla soutěží upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společnost KAMADO ceramic, s.r.o., se sídlem Starozuberská 1458, 75654 Zubří, IČ: 08444978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C 79578 (dále jen organizátor).

2. Pokud je v podrobných pravidlech soutěže uveden další spoluorganizátor, pak tento spoluorganizátor obvykle poskytuje svým jménem a na své náklady výhry do soutěže a zajišťuje jejich doručení a případné reklamace. Může získat také seznam účastníků soutěže.

3. Soutěže probíhají na území České republiky.

4. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky a podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.

5. Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže.

6. Není-li v podrobných pravidlech soutěže uvedeno jinak, soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.

7. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže nebo na profilu sociálních sítí.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

10. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

1. Mechanismus soutěží je uveden v podrobných pravidlech příslušné soutěže či na informační stránce soutěže, případně je uveřejněn v médiu, jehož se soutěž týká.

2. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.

3. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.

4. Není-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak, výherci se určují losováním provedeným organizátorem.

5. U soutěží, jejichž součástí je kreativní prvek, jsou výherci vybráni komisí podle nejoriginálnějšího zaslaného kreativního prvku.

6. U soutěží, jejichž součástí je splnění dovednostních úkolů, jsou výherci vybráni podle toho, kdo nejlépe úkol splní. Splní-li dovednostní úkol stejně více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob losováním, nebude-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak.

7. U soutěží, o jejichž výherci rozhoduje hlasování čtenářů/diváků, získá výhru ta osoba, jež získá nejvyšší počet hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů rozhodne o výherci losování. Organizátor si u takovýchto soutěží vyhrazuje právo bez dalšího zkrátit či změnit dříve oznámenou dobu hlasování a vyřazovat podle svého uvážení hlasy, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.

III. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže případně na informační stránce soutěže či u vyhlášení soutěže.

2. Výherce bude informován o výhře na sociálních sítích organizátora, prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Výhry budou výhercům předány organizátorem nebo spoluorganizátorem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou výherci za tímto účelem sdělí. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.

4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.

5. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

6. Poskytuje-li výhry spoluorganizátor, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Veškeré nároky týkající se výher je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u spoluorganizátora.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím pořádaných soutěží.

2. V případě soutěží, jejichž principem bude zveřejňování příspěvků účastníků, budou uveřejněny příspěvky všech účastníků vč. jejich jména, příjmení a případně dalších potřebných údajů.

3. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že:

je jeho autorem a toto dílo je původní,
je oprávněn zahrnout do příspěvku osoby v příspěvku zobrazené či jinak zmíněné, tzn. zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým uvedením v příspěvku,
uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání příspěvku uspokojeny.
4. Zasláním příspěvku do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.

V. Vyloučení účastníka ze soutěže

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.

2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže.

3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat.

4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.

VI. Podrobná pravidla soutěže

Ustanovení podrobných pravidel příslušné soutěže mají přednost před těmito obecnými pravidly.