Gril POHOTOVOST 7 dní v týdnu - tel.: 608 727 420

10 let ZÁRUKA na grily

Reklamační řád - až dole

Tento internetový obchod provozuje:
KAMADO ceramic s.r.o.
Starozuberská 1458, 75654 Zubří
Česká republika

IČ: 08444978
DIČ: CZ08444978
(dále jen „prodávající“).

1. Obchodní a dodací podmínky

Přijetí objednávky:

 • prostřednictvím www.kamado-grily.cz
 • na e-mailové adrese společnosti: objednavky@kamado-grily.cz

Veškeré objednávky přijaté prodávajícím způsobem shora uvedeným jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Přijetí e-mailové objednávky podmiňuje prodávající uvedením potřebných údajů pro fakturaci, kterými se rozumí:

 • dodací a fakturační adresa,
 • kontaktní údaje objednatele (jméno + příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, bydliště či sídlo),
 • přesný popis objednaného zboží (katalogový kód, popis, množství, cena aj.),
 • uvedení jména objednatele, jedná-li se o objednávku učiněnou jménem právnické osoby.

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím e-mailu úplné (viz shora), nemůže „prodávající“ dané objednávce vyhovět.
Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.kamado-grily.cz okamžikem učinění objednávky.

2. Dodací lhůta a osobní odběr zboží:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Objednávky nevyzvednuté do 14 dní od objednání jsou automaticky stornovány.

3. Zrušení objednávky ze strany „prodávajícího“:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

 • zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno
 • dojde k výrazné změně vstupní ceny zboží, která má vliv na prodejní cenu nabízeného zboží
 • v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat „prodávajícího“, aby plnil ve smyslu přijaté a akceptované objednávky

4. Částečné vyřízení objednávky:

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané „prodávajícímu“ od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a „prodávajícím“ odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn „prodávajícím“ při obdržení objednávky.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) - storno objednávky ze strany kupujícího

Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem „prodávajícímu“. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu (pokud to obal zboží umožňuje)
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.
 • K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácené částka bude snížena o dopravné, poštovné,apod., které hradí objednatel (zákazník).

„Prodávající“ upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato!

6. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje dopravce PPL. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Dopravné po celé České republice je účtováno 99 Kč za jednotlivou objednávku dopravcem PPL.

Při odběru zboží nad 4000 Kč vč. DPH je dopravné poskytováno zdarma.

7. Ceny:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

8. Způsob platby:

„Prodávající“ akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • Platba předem na účet „prodávajícího“ na základě faktury, která bude zaslána prostřednictvím internetu na objednatelem (zákazníkem) uvedenou e-mailovou adresu
 • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy

9. Záruka:

Na tělo grilu bez vnitřních vložek poskytuje „prodávající“ záruku 10 let. Na na ostatní příslušenství poskytuje „prodávající“ zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

10. Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a správy osobních údajů zákazníků jsou specifikovány na stránce Ochrana osobních údajů.

 

 

Reklamační řád

Objednatel (zákazník) je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího info@kamado-grily.cz.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel (zákazník) „prodávajícímu“ zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány „prodávajícím“ v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby objednatel (zákazník) v případě, že „prodávajícímu“ vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od „prodávajícího“.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má objednatel (zákazník) možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou.

„Prodávající“ bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanovuje lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem (zákazníkem).

Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele (zákazníkem).

„Prodávající“ nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel (zákazník) uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

Vrácení peněz na účet převodem:

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet objednatele (zákazníka) budou finanční prostředky poukázány objednateli (zákazníkovi) po obdržení objednatelem (zákazníkem) podepsaného dobropisu.